Home Autori Dialettali  

MARCO FUCILI
Urbino

 

El terremot

La dottora

 

 

 

 

EL  TERREMOT

di  Marco Fucili

 

Erne le du’ de nott,

me so’ sveiat tutta d’un bott,

lé per lé en capiv gnient,

era gross el smarriment:

el lett ballava,

l’armadi gingolava.

Me so’ dmandat “starò sognand?”

No, no, stav tremand !

So cors dai mi’ genitor,

erne in piéd sa la man tel cor.

“Mama, ‘sa ch’ ho da fè?”

“Fiolin mia, cmincia a preghè”.

Dop d’un po’ ha lasciat gì,

so’ potut argì a dormì.

El giorne dop en ve digh gnient,

ne parlava tutt la gent:

a part la paura e l’afann,

en c’era stat manca un dann.

Tutti pensavne: “Ormai a fatt”

Prima d’ mezzgiorne i ha r’datt da matt.

Dentra casa ballava tutt,

ho pensat “Adess me butt”

Ma quand ho fnitt de ragionè

aveva arsmess de tremè.

Corr subitt fora t’ la strada,

c’era tutta la contrada,

gent de tutt le sort,

éren bianchi com i mort.

Fortuna che en è cascat quasi gnient,

prò el campanil de S. Francesch, com’è pendent !

La paura è stata grossa,

ha dat propri ‘na gran scossa,

ma per el ben di citadin,

s' èn salvat anca i Turicin.

 

<INIZIO PAGINA>

 

LA   DOTTORA

di  Marco Fucili

 

Tutt è incminciat sei ann fa,

quand ha scelt cla facoltà.

Ha vlut sceia lingue orientali,

facoltà per non normali.

La su lingua preferitta era el giaponés,

la mia è el dialett ma en c’ ho pretés.

Da part mia ér un po’ scettich,

ma dop d’un po’ ér tutt elettrich,

dava i’esam sensa mai fermass,

la matina ce vleva la su voia per alsass;

studiava sempre in continuasión

ma me, me sarìa ‘nut un gran febbrón.

I risultat eren sempre i stess

e per la nostra famiglia tutt un success.

La pió contenta era la Grasiella

ch’ sa tutti faceva la bella,

diceva “La mi fiola è propri brava”

e intant i scendeva la bava.

Anch’ el mi babb era content

ma sott i baff en se vdeva gnient;

cert che ló ha fatt la sua,

ha fatt pió strada che ne i bùa !

Urbin - Peser,  Peser - Urbin

era belle che dventat cretin;

le partitt le perdeva tutt,

sia le belle che le brutt.

Drinn !... “So’ la Roberta, me ‘nitt a chiapè ?”

propri mentre l’arbitr stava per fischiè.

Alora gió imprecasión

ma alla fin tutt acelerasión,

prò sincerament,

el faceva tutt content.

Per la gioia dla famiglia

i’esam erne fnitti ... che meraviglia !

Ma i genitor i’ha propri stési,

adess ch’ mancava sól la tesi !

El computer, el Giapón,

c’ ha mandat a rotolón, ce sém dovutti dè ‘n arcolta

ma da ma lé è stat la svolta.

Ott e trenta tutti alerta:

ha incminciat a studiè la Roberta.

Dop sei més c’ l’ha propri fatta

adess tocca gì a parlè sa cla matta,

el su’ president!

Ogni volta ch’la vdeva era mal de dent.

La sognava anca la nott,

era brutta com un bott.

E’ arivat el giorne dla tesi,

eravam tutti presi.

Sém partitti de bon’ ora

e chi avria dett ch’ sarìa armasta fora ?

Sto parland dla Grasiella

quella che tant faceva la bella,

i diceva “Stà tranquilla”

ma pó è fugitta com ‘n’anguilla.

La Roby era ‘n po’ tesa,

ma en era ‘na sorpresa.

Alla fin è gitta bnón,

acsé ha dett la commisión.

Quand i’ han méss la corona d’allor

i amicch i han fatt un gran còr,

cantaven tutti in venesian

en i capiven manca i can.

Complimenti laureata

adess sì come me ... disoccupata.

 

 <INIZIO PAGINA>